La pàgina web www.saramfotografia.com pertany a SARA MARTOS PUERTO, amb NIF 52162622W, amb domicili social al C/ Girona, 39 – 08520 Las Franquesas del Vallés (Barcelona) i amb e-mail: info@saramfotografia.com, a efectes de contacte. Aquesta informació es proporciona en compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

 1. Condicions d’ús del lloc web

Aquestes Condicions d’ús regulen l’accés i la utilització de la pàgina web www.saramfotografia.com (d’ara endavant, la Web) que SARA MARTOS PUERTO (d’ara endavant, SARA M FOTOGRAFIA) posa a disposició dels usuaris a Internet. SARA M FOTOGRAFIA pot oferir serveis que podran quedar sotmesos a condicions particulars pròpies sobre les quals se us informarà a l’usuari per cada cas en concret. L’accés i navegació a la present pàgina web implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’Ús. Aquesta pàgina web va dirigida exclusivament a usuaris majors (18 anys), i concursos o continguts interactius. En general no s’exigeix el registre previ com a usuari per a l’accés a la pàgina web, sens perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts es requereixi aquest registre.

 1. Ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquestes Condicions d’ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la web o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen aquestes Condicions d’ús, o que siguin lesius als interessos o drets de tercers , o que puguin fer malbé, inutilitzar o deteriorar el web, o impedir l’ús normal del web per la resta dels usuaris. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar, o danyar les dates, programes o documents electrònics que es trobin a la web. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant un consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SARA M FOTOGRAFIA presta el servei, així com a no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els sistemes . L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles d’ocasionar qualsevol tipus d’alteració a sistemes informàtics de SARA M FOTOGRAFIA o de tercers.

 1. Disponibilitat de la web

L’accés a la web es permet amb caràcter temporal, SARA M FOTOGRAFIA no té l’obligació de mantenir disponible la web. Tampoc no hi ha cap obligació de mantenir la web actualitzada, per la qual cosa hi ha la possibilitat que la informació facilitada sigui no sigui correcta. SARA M FOTOGRAFIA podrà modificar, alterar o suprimir la pàgina web sense necessitat de previ consentiment o avís.

 1. Protecció de Dades

L’ús de la present pàgina web no requereix el tractament de dades de caràcter personal, més enllà d’aquelles que si escau puguin quedar registrades per la utilització de Cookies, d’acord amb el que indica el punt següent i la Política de Cookies. En cas que algun apartat concret de la web requereixi del registre de l’usuari, SARA M FOTOGRAFIA posarà a la vostra disposició la corresponent Política de Privadesa, en la qual s’indicarà tota la informació requerida per la normativa de protecció de dades, especialment la finalitat del tractament i exercici de drets per part de l’usuari.

 1. Internet i els menors

SARA M FOTOGRAFIA, com a negoci enfocat a les famílies, té especial sensibilitat en la protecció de la infància. En aquest sentit, com indicàvem a l’apartat 2 de les presents Condicions, aquesta web i els seus continguts van dirigits, principalment, a majors de 18 anys. Tot i això, alguns apartats sí que poden anar dirigits a menors, com ara l’apartat de l’espai infantil Globus, o de Concursos. Sempre que captem dades de menors demanarem l’autorització de pares o tutors, i les tractarem amb cura i protecció especial, complint sempre amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A continuació, aprofitem per facilitar informació rellevant per a l’ús d’Internet i les noves tecnologies a l’àmbit familiar i, sobretot, per part dels menors: Materials per a menors:

www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_menores2016.pdf

www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/guia-menor.compressed.pdf

Materiales para padres o formadores:

www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_formadores2016.pdf

www.tudecides/agpd1/images/guias/guia-formadores.compressed.pdf

Webs o proyectos sobre protección de menores y privacidad en Internet:

www.tudecideseninternet.es/agpd1/

www.pantallasamigas.net

 1. Cookies

Utilitzem Cookies per a diferents finalitats, d’acord amb allò indicat a la Política de Cookies, on es descriu la informació captada per les Cookies i les finalitats per les quals aquestes s’utilitzen, així com els mitjans habilitats per a desactivar-les. Us preguem que llegiu detingudament la política esmentada.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts proporcionats pel SARA M FOTOGRAFIA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de SARA M FOTOGRAFIA o persones físiques o jurídiques que s’informi. SARA M FOTOGRAFIA prohibeix a l’usuari l’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-se SARA M FOTOGRAFIA tots aquests drets. A títol d’exemple i no limitatiu, s’entenen compresos sota els drets de propietat intel·lectual i industrial qualsevol denominació, imatge, combinació de colors, fitxers d’àudio o vídeo, programari, botons, eslògans, disseny i/o logotip, codi font, interfases , així com l’estructura, ordenació i presentació de qualsevol contingut o informació de la web, i qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web. Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra forma d’utilització, amb ànim de lucre o sense, de la totalitat o de part d’aquest web o qualsevol dels seus continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit de SARA M FOTOGRAFIA. Aquesta prohibició es fa extensiva als dispositius tècnics i mecanismes de protecció de la informació, i queda expressament prohibida la utilització d’informació de qualsevol classe obtinguda mitjançant aquest web, així com l’ús de qualsevol dels seus continguts, amb finalitats o per mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials. Totes les marques aparegudes a la Web són titularitat de SARA M FOTOGRAFIA, les seves societats filials i/o dominades per tercers que n’han atorgat el consentiment. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part del mateix, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de SARA M FOTOGRAFIA.

 1. Xarxes Socials

L’usuari podrà unir-se a les comunitats que SARA M FOTOGRAFIA té (o en tindrà) a les xarxes socials. L’usuari que es faci fan o seguidor d’aquestes comunitats accepta les condicions d’ús i la política de privadesa de la xarxa social corresponent.

 1. Enllaços de tercers

Aquestes Condicions d’ús es refereixen únicament a la pàgina web i als continguts de SARA M FOTOGRAFIA. No s’apliquen als enllaços o les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web de SARA M FOTOGRAFIA. Les destinacions d’aquests enllaços no estan sota el control de SARA M FOTOGRAFIA, i SARA M FOTOGRAFIA no és responsable del contingut de les pàgines web destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs a la pàgina web on s’arribi des de la web de SARA M FOTOGRAFIA, ni de cap canvi o actualització de les pàgines esmentades. Els enllaços només es proporcionen per informar l’usuari sobre altres fonts d’informació sobre un tema concret. La inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per SARA M FOTOGRAFIA.

 1. Publicitat

Una part de la web pot acollir continguts publicitaris, o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables de garantir que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. SARA M FOTOGRAFIA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o patrocinadors. Podeu interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris adreçant-vos a la següent adreça de correu electrònic: david@SARA M FOTOGRAFIA.com.

 1. Exclusió de responsabilitat

SARA M FOTOGRAFIA no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de SARA M FOTOGRAFIA. Amb els límits establerts a la llei, SARA M FOTOGRAFIA no assumirà cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet de SARA M FOTOGRAFIA estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. Tot i això, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. En cap cas SARA M FOTOGRAFIA, els seus sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si escau directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per oa través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errors operatius o d’interrupcions als serveis o transmissió o d’errors a la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància a la interpretació o aplicació de les presents Condicions d’ús, els Jutjats i Tribunals que, en el cas, conèixer de l’assumpte seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent i que es tractin de consumidors finals es correspondrà amb la del lloc de compliment de l’obligació, o la del domicili del consumidor. Sense perjudici de la facultat de l’usuari d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la demarcació. En cas que l’usuari sigui una empresa, les dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Granollers (Barcelona).